Shiite Muslims perform Ashura rituals

Shiite Muslims perform Ashura rituals