Follow the week.co.uk

Shiite Muslims perform Ashura rituals